دمولانا سعید افغاني : آزاده ، ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي  او نشراتي ارګان ته ښه راغلاست!
سایرنشرات  هـدف ارگان مرکزاستراتیژیک ورزش شخصیت های فرهنگی  ارشیف کتب صفحه سعیدافغانی صفحه اصلی

داکتر اسدالله « حبیب

 داکتر اسدالله « حبیب »   

                                                                                                                  

تاریخ نشر    متن مطالب    شماره  
 اکتوبر ۲۰۱۵         زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ بخش اول ۱
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ بخش دوم ۲
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ  بخش سوم ۳
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ بخش جهارم ۴
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ بخش پنجم ۵
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ  بخش ششم ۶
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ  بخش هفتم ۷
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار ــ بخش هشتم ۸
اکتوبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش نهم ۹
نوامبر  ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش دهم ۱۰
نوامبر  ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش یازدهم ۱۱
نوامبر ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش پانزدهم ۱۲
نوامبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش دوازدهم ۱۳
نوامبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش سیزدهم ۱۴
دسمبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش چهاردهم ۱۵
دسمبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش پانزدهم ۱۶
دسمبر ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش  ۱۷ ـ ۱۸ ـ ۱۹    ۱۷
دسمبر ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش ۲۰ ۱۸
دسمبر ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش ۲۱ ۱۹
دسمبر ۲۰۱۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش شانزدهم ۲۰
دسمبر ۲۰۱‍۵ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش هفدهم ۲۱
دسمبر ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش ۲۲ ۲۲
چنوری ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش هجدهم ۲۳
جنوری ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش نوزدهم ۲۴
جنوری ۲۰۱۵ نکته هایی از دستور زبان بخش ۲۳ ۲۵
جنوری ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش بیستم ۲۶
جنوری ۲۰۱۶ نکته هایی از دستور زبان بخش۲۴ ۲۷
فبروری ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش بیست و یکم   ۲۸
فبروری ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش بیست و دوم   ۲۹
مارچ ۲۰۱۶ زبان دری از گفتار تا نوشتار  ــ  بخش بیست و سوم   ۲۹
اپریل ۲۰۱۶ جدا نویسی و یکجا نویسی درزبان دری ۳۰

گرانـو وطنوالواو درنو لوستونکو!  

که چیري غواړې  چه ستاسو «  ادبي ، عرفاني ،  فرهنګي او کلتوري » مطالب  په دې 
نشراتي پاڼه کې خپاره شې ،   نو په  دې  توګه ستاسو  نه  په ‌ډیره درناوې هیله کیږې  
چې خپل لیکل شوې مطالب  په  لاندې  بریښنا لیک « ایمل » مونږ ته  راولیږې .

said-afghani@gmx.de

strategicstudies@yahoo.com


مؤسس    :     د حق د لاری کلتوري مرکز        
مسؤول مدیر :  برهـان الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »

b-saidi@gmx.de

د تأسیس کال

  د حوت اومه ،  د  ۱۳۸۸ هـجری شمسي ـ  کال  
   مطابق  «  26 فبروری  2010  م »         

ارگان نشراتی  صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی  - facebook